สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ข้าราชการ & ลูกจ้างประจำ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

พนักงานราชการ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าราชการบำนาญ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

จ้างเหมาบริการ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย