สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ข้าราชการ & ลูกจ้างประจำ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

พนักงานราชการ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าราชการบำนาญ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ธุรการโรงเรียน(15,000)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ธุรการโรงเรียน(9,000)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ครูฯ วิกฤติ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

บุคลากรวิทย์-คณิต

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

นักการภารโรง

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อจ.

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย